Quickscan

Check nu de financiële situatie van jouw school voor het volgende kalenderjaar. Dit instrument biedt inzicht in de inkomsten en mogelijke uitgaven van uw school. Door alleen de aantallen leerlingen op te vragen, krijgt u een overzicht van de personele en materiële budgetten en bestedingen.

  • Gratis rekenmodel voor het vo

  • Snel inzicht in inkomsten en uitgaven

  • Reële inschatting van budgetten

Een mr heeft adviesrecht op de begroting. De begroting wordt doorgaans aan de mr voorgelegd nog voordat de nieuwe bekostigingsbrief van het ministerie van OC & W binnen is. In deze brief staat de lumpsum voor het volgend kalenderjaar. De school ontvangt deze brief in december. De mr moet dus gaan adviseren als de budgetten nog niet bekend zijn.

In de beschikkingsbrief worden wel bestedingsdoelen (materieel – personeel) aangegeven maar niet hard geoormerkt: schoolbesturen hebben een grote bestedingsvrijheid en kunnen schuiven met hun geldmiddelen; dat leidt tot grote verschillen in bestedingen tussen scholen.

Financiële gegevens

Medezeggenschapsraden blijken vaak niet goed op de hoogte van de financiële gegevens van hun school en worden helaas vaak onvoldoende en te laat geïnformeerd. Zij zijn echter wel medeverantwoordelijk voor o.m. het formatieplan en daarmee voor de werkverdeling onder het personeel.Om de informatieachterstand in te halen heeft de AOb de quickscan ontworpen waarmee goed zicht wordt geboden in het “schoolhuishoudboekje”; met die kennis kan de medezeggenschapsraad veel beter het overleg voeren over de besteding van de gelden en dus over de werkverdeling op school.

Download hier de quickscan VO en de handleiding

Quickscan 2018-2019
Handleiding Quickscan VO

image description
Blijf hier op de hoogte van medezeggenschap in jouw sector Inschrijven nieuwsbrief