Medezeggenschapsstatuut

Het medezeggenschapsstatuut beschrijft de wijze waarop de medezeggenschap bij een bevoegd gezag is geregeld. Er staat in beschreven welke medezeggenschapsorganen er zijn en hoe deze zijn samengesteld. ook staan verplichtingen van het bevoegd gezag en de raden omschreven. Bijvoorbeeld de informatievoorziening tussen bevoegd gezag en de raad, of tussen de raad en de achterban. Dit statuut is maximaal 2 jaar geldig. Zie art 21 WMS.