11 tips om nieuwe mr-leden te werven én te houden

Voldoende goede kandidaten vinden voor de medezeggenschapsraad valt op tal van scholen niet mee. Daarom 11 tips om de animo te verhogen én mr-leden binnenboord te houden in po, vo en ander onderwijs.

Tip 1: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Succes behaald? Mooi resultaat geboekt? Zorg zelf dat je achterban het weet of laat de schoolleiding aangeven wat samen met de mr is bereikt. Laten merken dat een plan beter is geworden door de feedback van de medezeggenschap, laat merken dat de mr een belangrijke en gelijkwaardige gesprekspartner is voor de directie.

Tip 2: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Vertel als medezeggenschapsraad duidelijk wat het mr-werk inhoudt, en ook praktisch: hoeveel tijd kost het?

Tip 3: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Onderhoud goed contact met de leerlingenraad: daar zitten de mensen die wellicht ook in de mr willen.

Tip 4: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Zorg voor een vast dagdeel voor overleg van de personeelsgeleding.

Tip 5: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Zorg voor een coach voor leerlingen (en nieuwkomers).

Tip 6: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Zorg voor inwerktijd voor nieuwe leden en regel hun scholing. Lukt dit op gmr-niveau dan is er altijd een plukje nieuwkomers dat samen scholing kan volgen. Wees er duidelijk over dat scholing erbij hoort en wat dat oplevert.

Tip 7: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Zorg voor een goede up-to-date werkmap met alle belangrijke informatie: namen en rugnummers van alle mr-leden, van de voorzitter van de gmr, statuten en reglementen, de grote lopende zaken die spelen. Het Zakboek medezeggenschap WMS hoort daar natuurlijk in. Zo’n map moet klaarliggen voor iedereen die nieuw is. Het zegt ook: voel je welkom, we zijn blij met jou.

Tip 8: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Maak met je directie duidelijke afspraken over de scheiding tussen je rol als mr-lid en je positie als personeelslid, ouder van je kind of leerling in de klas. Houd die af en toe samen tegen het licht: werkt dat nog goed?

Tip 9: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Houd alle medezeggenschappers betrokken, voorkom een-tweetjes met de directie. Planningszaken voor de agenda kun je best buiten de vergaderingen bespreken, maar alle inhoud hoort thuis op de mr-vergadering.

Tip 10: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Geef elkaar als mr-leden af en toe feedback na een vergadering; hoe ging het, hoe kwam het over, klopte onze toon en hoe landde onze inbreng bij de directie?

Tip 11: Nieuwe mr-leden te werven én te houden

Voorzie leerlingen en ouders van vacatiegeld en een reiskostenvergoeding. Mr-werk kost tijd. Daar hoort een financiële vergoeding bij. Een leerling kan in die tijd ook gaan vakkenvullen in de supermarkt. Zolang er geen formele richtlijn voor is bieden de belastingregels voor vrijwilligerswerk een basis.

Verbeterpunten

Trainer en adviseur Floris IJsendorn bij de Algemene Onderwijsbond ziet verbeterpunten voor alle betrokkenen: medezeggenschappers, bestuurders, de overheid en de vakbond.

Wat kan het personeel doen?

Vooral in het primair onderwijs gebeurt het aanwijzen van een ‘vrijwilliger’ nog. IJsendorn: “Komt een collega terug na een tijd afwezig te zijn geweest, blijkt diegene vanaf dat moment in de mr te zitten. Maak het echt vrijwillig en liefst voor langere tijd. Te veel wisselingen in de mr verminderen de slagkracht aanzienlijk.

Zorg dat je goed communiceert. Onderling, maar ook met je bestuurder. De toon hoort niet vervelend te zijn, daar ga je als medezeggenschapsraad zelf over. Wees niet te aanvallend. Stel je feitelijke vragen of sturende vragen? C’est le ton qui fait la musique!

Reguleer wie (en hoe lang) aan het woord zijn in de vergadering. Het is fijn als niet steeds dezelfde personen lange betogen houden. Zorg voor onderwerpen die ook ouders en leerlingen boeien: als je steeds over taakbeleid, werklast en formatie praat, dan is dat voor leerlingen en ouders niet zo interessant. Probeer een goede indeling te maken van de vergadertijd. Eerst een uurtje voor de pmr, met pmr-zaken, of juist het laatste uur? Kijk of er in elke vergadering genoeg zit voor ouders, personeel en leerlingen.”

Wat kan een bestuurder doen?

Communicatie is key, ook voor de bestuurder. “Communiceer in positieve bewoordingen over de mr. Laat zien dat je hen waardeert. Geef aan wat jullie samen hebben bereikt, geef de mr ook de credits. Dat verkleint de drempel om in de mr te gaan.”

Wat is verstorend? “Als een bestuurder zegt: dit plan kan niet doorgaan, want de mr heeft het tegengehouden. Dat is te simpel. De mr vond het plan blijkbaar niet goed genoeg. Van een gelijkwaardige partner mag je tegenspraak verwachten: niet altijd leuk, maar plannen worden er wel beter van.”

Welke taak heeft de overheid?

Een richtlijn maken over de hoogte van het vacatiegeld, of een ondergrens voor de informatieplicht. “Bijvoorbeeld dat stukken minimaal 5-10 dagen van tevoren aan de mr verstuurd moeten zijn. En een deelraad moet recht hebben op dezelfde faciliteiten als een mr. Het is anders onmogelijk om effectief je werk als deelraad te doen. Je bent de mr van je eigen school, daar horen dezelfde rechten, plichten en mogelijkheden bij. Daar zou iets over toegevoegd kunnen worden in de Wms.”

Er valt ook te leren van de Wet op de ondernemingsraden (Wor), vindt IJsendorn. “Artikel 24 in de Wor is een mooi en belangrijk artikel. Het ‘benen-op-tafel-overleg’, BOT, heet het ook wel. Het verplicht een ondernemer om twee keer per jaar met de ondernemingsraad te kijken wat eraan zit te komen. Dan kun je beter plannen op de lange termijn: moeten we vaker gaan vergaderen, een speciale commissie formeren? Stel dat er een fusie aan komt, dan kun je afspreken dat de mr meer uren krijgt. Je weet van tevoren al dat daar heel veel tijd en extra vergaderingen in gaan zitten.”

En de vakbond?

De vakbond kan de hand in eigen boezem steken. IJsendorn: “Het is natuurlijk mooi dat de mr steeds meer bevoegdheden krijgt en serieus wordt genomen, Maar we moeten ook kijken: wat kan een mr aan? Als wij in de cao zetten dat de mr over de verdeling van de werkdrukmiddelen gaat en de discussie in school moet organiseren, dan vráág je nogal wat. Dat is veel werk. Daar horen dan ook extra uren bij.