Hoe goed is onze medezeggenschap?

Op papier is medezeggenschap op scholen goed geregeld: de wet dekt vrijwel alle varianten en situaties, mr-leden die hun rechten gebruiken, kunnen invloed uitoefenen. Maar past de praktijk bij deze theorie?

Om dat te testen heeft het project Versterking Medezeggenschap een online enquête uitgebracht waarmee ieder mr-lid de gang van zaken kan beoordelen. In 10 minuten tijd zijn de ruim 40 vragen te beantwoorden. De mr-scan, te vinden op InfoWMS.nl, legt de deelnemer een reeks stellingen voor. Ze zijn gebaseerd op de gedragsankers van het Advies Goede Medezeggenschap. Een paar voorbeelden:
• Het schoolbestuur stuurt de mr op eigen initiatief informatie die de mr nodig heeft om zijn taak te vervullen.
• De mr weet voldoende kandidaten te motiveren om zich verkiesbaar te stellen.
• De achterban weet dat de vergaderingen van de mr openbaar zijn.
• De mr neemt besluiten over advies of instemming in de mr-vergadering zonder dat de vertegenwoordiger van het schoolbestuur aanwezig is.
De antwoorden (eens/oneens) leiden tot een oordeel over de slagkracht van de medezeggenschap, zoals gezien door de ogen van het mr-lid dat de vragenlijst heeft ingevuld. Per e-mail krijgt de deelnemer een rapport met de uitslag, verbeterpunten, verwijzingen naar handreikingen en de suggestie om ook andere mr-leden de mr-scan te laten afleggen. De resultaten kunnen aanleiding zijn om nader advies te vragen, cursussen te volgen of een nieuw ambitiegesprek te voeren met de overlegpartner.
Belangstelling genoeg voor deze test, zegt Kitty Ramakers van het project: binnen drie weken waren er al zestig mr-scans ingevuld.

Ook interessant voor jou