Doelstellingen halen, een oefening van geduld

Aangezien het aandeel personeel met lesgevende taken onder de 70 procent zal zakken, is er volgens de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van scholenkoepel ZAAM in Amsterdam en omstreken te veel mis met het bestuursformatieplan. Twee keer weigert de gmr instemming. Er zijn meerdere redenen, maar de grootste pijn is dat het bestuur te weinig doet om meer mensen voor de klas te krijgen. Gevolg: minder collega’s in schaal LD dan beloofd, een te groot bestuursbureau dat blijft uitdijen, functiemixdoelstellingen worden niet gehaald, de organisatie zit op te veel onderdelen beneden het gemiddelde in het voortgezet onderwijs.

Bij de geschillencommissie vraagt het bevoegd gezag vervangende instemming. De leiding erkent dat het beter kan en dat er beloftes zijn gedaan, maar wil daar meer tijd voor omdat het nu allemaal nog niet lukt. Streefcijfers over LC- en LD-docenten kun je alleen halen als er benoembare docenten zijn. De daling van het aandeel onderwijspersoneel is ook te wijten aan het lerarentekort en over het bestuursbureau zijn eerder afspraken gemaakt.

Hoe zwaar weegt dit allemaal? De commissie erkent de mr-zorgen, maar wijst op meerjarenprognoses en eerdere afspraken tussen de overlegpartners. Als je hetzelfde doel voor ogen hebt, heeft het niet veel zin elkaar de tent uit te vechten, lijkt de gedachte. Het advies bij de verleende toestemming: “Het is van belang dat het bevoegd gezag en de PGMR samen werken aan de gedeelde wens om verhoudingsgewijs meer onderwijspersoneel per leerling beschikbaar te stellen, rekening houdend met de door de pgmr aangedragen onderwerpen.”

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 16996, 23 februari 2022