Eigen rooster kiezen

Op onze mr-agenda staat het voorstel om over te stappen naar een continurooster. Nu hebben wij twee mr’s voor de scholen, die wel een brin-nummer delen. Moeten de oudergeledingen het eerst met elkaar eens worden?

Antwoord

Strikt genomen zou u moeten werken met twee deelraden en een ‘centrale’ mr, maar dat is in het verleden blijkbaar niet als praktisch beoordeeld. U mag de instemmingsreactie onderling afstemmen, maar dat hoeft niet. Het kan er dus op uitdraaien dat de ene school wel een continurooster wenst en de andere niet. Let ook op de gevolgen voor de werktijden en het recht op minimaal 30 minuten pauze: vrijwel altijd maakt dit instemming van de personeelsgeleding een vereiste.