Hoe regelen we continuïteit?

Omdat ik deel ga uitmaken van de schoolleiding, eindigt mijn lidmaatschap van de mr. Er waren indertijd geen andere kandidaten, dus er moeten nu voor mijn zetel tussentijdse verkiezingen komen. Kunnen we de zittingstermijn van de nieuwkomer aanpassen zodat bij de volgende verkiezingen niet alle personeelsleden in de mr tegelijk moeten aftreden?

Antwoord

Om de continuiteit te waarborgen, kunnen een of meer aftredende leden zich herkiesbaar stellen. Maar de zittingstermijn zoals die in het reglement staat, kan niet zomaar verlengd worden. Gelukkig zijn er wel andere oplossingen denkbaar. Als geen van de zittende leden herkozen wil of kan worden, is het mogelijk dat een van hen de continuiteit waarborgt door als adviseur voor een periode bij de mr betrokken te blijven. Spreek dan wel met de overlegpartner faciliteiten (uren) af voor de adviseur.
Om dit probleem voor de toekomst aan te pakken, kunt u werken met een rooster van aftreden dat u vastlegt in het huishoudelijk reglement. Onderling spreekt u af wie er over een, twee of drie jaar aan de beurt is om eenmalig vrijwillig terug te treden. Doordat u zo dakpansgewijs verkiezingen houdt voor steeds een deel van de zetels, ontstaat vanzelf continuiteit.
Bij onverwacht tussentijds terugtreden van een lid, zoals in uw persoonlijke geval nu speelt, volgt een vervanger van de kandidatenlijst het oorspronkelijke rooster. Is er geen vervanger en dreigen er continuïteitsproblemen, dan kunt u altijd nogmaals een eigen rooster van aftreden maken met het oog op de dan aanwezige personen en functies in de mr.