In de voet geschoten

In het formatieplan van de scholengroep voor voortgezet onderwijs stijgen de kosten voor management, terwijl de uren voor onderwijsassistentie en ICT-ondersteuning afnemen. Daar voelt de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad niets voor en dus weigert ze in te stemmen.
Dat kan leiden tot een instemmingsgeschil, maar zo ver is het kort voor de zomervakantie nog niet. De mr en de raad van bestuur blijven overleg voeren en in het najaar gaat de school alvast werken volgens het nieuwe formatieplan. Als eind oktober de mr nogmaals instemming weigert, komt de zaak bij de geschillencommissie terecht.Waarom heeft de mr geen nietigheid ingeroepen, is daar de vraag aan de mr-vertegenwoordigers? Dat vrij nieuwe instrument uit de Wet medezeggenschap op scholen kan de voortvarende uitvoering van omstreden besluiten tegenhouden zodat de commissie, de mr en de schoolbevolking niet voor voldongen feiten worden gesteld.
We wilden onze collega’s geen schade berokkenen, luidt het antwoord van de mr; maar helaas, daarmee heeft de mr zichzelf in de voet geschoten. Zonder het inroepen van nietigheid, wat binnen zes weken had moeten gebeuren, is het besluit van het bestuur onherroepelijk en rechtsgeldig. De commissie kan de gebeurtenissen niet terugdraaien.

LCG WMS 107975, 20 februari 2018