Is taakbeleid privé?

De oudergeleding van onze mr vraagt inzicht in het taakbeleid, dat per leerkracht is vastgelegd in een digitaal systeem. De directeur wil alleen uitleg geven over de manier waarop afspraken met leerkrachten tot stand komen, omdat individuele afspraken persoonlijke gegevens zijn. Wat mag er wel en niet met de mr gedeeld worden?

Antwoord

De personeelsgeleding heeft het meeste te vertellen in discussies over taakbeleid, vanwege het instemmingsrecht van de pmr bij vaststelling en wijzigingen. Het voorstel dat in de pmr aan de orde komt, moet aan de oudergeleding worden gestuurd ter kennisname. Er hoort een overzicht bij van de gevolgen van het voorstel voor ouders en leerlingen. U heeft als mr ook nog een ruim algemeen informatierecht. U mag vragen wat u wilt, als u maar kunt beargumenteren dat de informatie noodzakelijk is voor het uitoefenen van uw medezeggenschapstaken.De beschrijving van het taakbeleid moet passen bij de cao-afspraken over werkverdeling en werkdruk. Tot personeelsdossiers hebben mr-leden geen toegang. Informatie daaruit kan de directie bij uitzondering geanonimiseerd verstrekken. Het spreekt voor zich dat u als mr-leden dit vertrouwelijk behandelt.