Jaarverslag niet openbaar? Boete!

Scholen die niet voldoen aan de verplichtingen zoals die in de Wet Medezeggenschap Scholen zijn vastgelegd, lopen het risico dat ze gekort worden op hun financiën.

De onderwijsinspectie moet in dat geval het bevoegd gezag eerst waarschuwen. Als er niets verandert, is korting de volgende maatregel. Die bedraagt maximaal 15 procent van de bekostiging, op te leggen en af te dragen per maand tot de situatie is verbeterd. Tot nog toe legde de wet weliswaar een aantal verplichtingen op, maar waren er geen sancties bij overtreding of nalatigheid. Door het onlangs ingediende wetsvoorstel verandert dat dus.

Marcel Koning, beleidsadviseur medezeggenschap bij de Algemene Onderwijsbond, geeft aan dat het bijvoorbeeld kan gaan om het niet hebben van een mr of gmr, of het verhinderen van een verkiezing voor die medezeggenschapsorganen. “Ook het niet verstrekken van informatie aan de mr, bijvoorbeeld het niet delen van het jaarverslag, valt daar onder.”

Het gaat om het hele jaarverslag en dus niet een samenvatting daarvan

Hij wijst op nog meer verplichtingen die een relatie hebben met medezeggenschap en transparantie. Zo moeten het inspectierapport en het jaarverslag van het bestuur op de website van de school staan. “Het héle jaarverslag en dus níet een samenvatting daarvan.” Ook als aan die verplichting niet wordt voldaan, kan een bestuur in de toekomst te maken krijgen met een sanctie in de vorm van een korting.

Het gaat om een werkelijk bestaand risico. Uit onderzoek van PO- en VO-raad in 2015 en 2016 bleek dat een flink aantal scholen het inspectierapport en het jaarverslag nog niet op hun website publiceerden. Let daarop als mr, adviseert Koning. “Die openbaarheid van jaarverslagen is een belangrijke informatiebron voor mr’s. Het is bijvoorbeeld altijd goed om te weten hoeveel algemene reserve het schoolbestuur nog heeft.”