Krimp op komst, en nu?

Omdat we in onze regio te maken hebben met een krimpende bevolking en dalende leerlingenaantallen, werkt onze school aan een integraal huisvestingsplan voor de gemeente. Wanneer hebben de mr’s van individuele scholen en de gmr hier iets over te zeggen?

Antwoord

De gemeente moet inderdaad een Programma huisvestingsvoorzieningen maken voor het primair onderwijs. Daarbij hoort het college van burgemeester en wethouders te overleggen met de betrokken schoolbesturen en daarna wordt het programma vastgesteld door de gemeenteraad. Formeel gezien gaat het dus om een gemeentelijke besluit waarbij de medezeggenschap op schoolniveau geen rol heeft.U kunt echter wel degelijk iets doen. Uw schoolbestuur weet dat het overleg met de gemeente eraan komt en zal dus bepalen wat de inzet voor uw organisatie en de verschillende locaties is. Hoewel u daar geen rechtstreeks instemmings- of adviesrecht voor heeft, kunt u de vooruitzichten voor de toekomst wel met uw overlegpartner bespreken. Dat is hoe dan ook verstandig, ook voor het bestuur, want zodra de gemeente heeft besloten welke huisvestingsplannen er zijn, komt u elkaar weer tegen. De gevolgen van het programma huisvestingsvoorzieningen kunnen bijvoorbeeld zijn dat locaties samengaan of dat er nieuwbouw komt voor een combinatie van scholen. De besluiten die uw schoolbestuur in zulke kwesties moet nemen, horen thuis op de mr-agenda en zijn vaak onderhevig aan advies- of instemmingsrecht.