Kunnen onze opr’s fuseren?

De twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs in onze regio hebben een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie onder twee besturen. Ook de ondersteuningsplanraden voor onze scholen werken samen. Kunnen we dit formaliseren door beide opr’s samen te voegen tot 1 raad voor po en vo?

Samensmelten van de twee ondersteuningsplanraden is een begrijpelijke wens, zeker nu er in de praktijk gezamenlijk wordt opgetreden op basis van statuten en reglementen die vrijwel gelijkluidend zijn. Gezamenlijk vergaderen kan gewoon, en u kunt ook beslissen samen plaats te nemen aan de overlegtafel met de samenwerkende besturen.

Fuseren is echter een stap te ver. Net zoals de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden apart van elkaar blijven bestaan omdat dit wettelijk niet anders kan, geldt dat ook voor de medezeggenschap. Op sommige onderdelen bestaan er relevante verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs, denk alleen al aan de positie van leerlingen in de medezeggenschap.

Uw opr voor primair onderwijs heeft daarom eigen instemmings- en adviesbevoegdheden. Datzelfde geldt voor de opr die is ingesteld voor het voortgezet onderwijs. Bij een aantal beslissingen krijgt u, als het goed is, twee verzoeken van uw besturen. U zult dan dus ieder apart moeten instemmen en adviseren. Het zal niemand verbazen dat die instemmingsbesluiten en adviezen veel op elkaar lijken.

Dit lijkt allemaal op hinderlijke bureaucratische belemmeringen zolang de zaken goed gaan. Toch moet u erop letten dat u de formeel juiste paden bewandelt. Dat geldt ook voor het u toegekende bovenwettelijke recht om in stemmen met de hoofdlijnen van de meerjarenbegroting. Die afspraak hoort thuis in het reglement van beide opr’s. Alweer: het zijn twee begrotingen en die hangen ongetwijfeld met elkaar samen, maar de bekostiging is niet exact gelijk.

Doe dat bureaucratische regelwerk toch maar, want er kan een keer een barst komen in uw harmoniemodel. Hoe een geschil ook ontstaat, bij de geschillencommissie moet volstrekt duidelijk zijn welke opr aan tafel zit, op basis van welke bevoegdheden. Want anders verliest u de zaak op formele gronden, waarmee het onderlinge vertrouwen vaak nog verder wordt beschadigd. Het kost meer tijd om zo’n situatie te herstellen dan de extra inspanning die u nu moet steken in het in stand houden van twee opr’s.

Deze vraag van een medezeggenschapsraad is beantwoord door de mr-consulenten van de AOb binnen de dienstverlening van het Servicepakket.