Laat vmbo medezeggenschap houden

Nieuwe verticale scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs en mbo moeten de medezeggenschap houden die het vmbo nu kent, vindt de Algemene Onderwijsbond. Het personeel dreigt rechten te verliezen en de ouders komen er nauwelijks meer aan te pas als de Tweede Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs van minister Ingrid van Engelshoven.

De minister wil het mogelijk maken om alle instellingen waar middelbaar beroepsonderwijs wordt aangeboden, samen te voegen met opleidingen vmbo en ‘aparte’ mavo’s. Zo’n verticale scholengemeenschap krijgt geen medezeggenschapsraad maar een ondernemingsraad. Dat werkt al zo in de agrarische opleidingscentra (aoc’s).

Van Engelshoven verdedigt het plan als versterking van het mbo in een tijd van teruglopende leerlingaantallen, maar de AOb ziet diverse bezwaren. Overstappen van zo’n cluster beroepsopleidingen naar havo of vwo wordt nog moeilijker dan het al is, de lokale binding van het middelbaar onderwijs komt in gevaar en de invoering van een aparte ouderraad maakt contacten tussen de geledingen van de medezeggenschap moeilijker. De medezeggenschap over schoolreglement, schoolplan en onderwijskundige doelstellingen verdwijnt. Ook verliest het personeel de zeggenschap over passend onderwijs voor de vmbo-leerlingen en budgetten. De minister belooft dat de rechten van ouders in een nieuw medezeggenschapsstatuut komen dat snel moet worden vastgesteld, maar dat is volgens de AOb een doekje voor het bloeden.

Met de definitieve behandeling in de Tweede Kamer in zicht heeft de AOb in mei een laatste poging gedaan om de politici ervan te overtuigen dat de boogde combinaties van mbo, vmbo en aparte mavo meer problemen veroorzaken dan ze zullen oplossen. Tot nog toe heeft de minister alle bezwaren van de hand gewezen, of denkt ze die op te lossen door kleine wijzigingen in de wetstekst.

Als het plan toch door moet gaan, stelt de bond verder, zoek voor de medezeggenschap dan aansluiting bij de werkwijze van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) die alle betrokkenen een stem geeft. AOb-sectorbestuurder Hélène Jansen: “Vo-scholen zijn gemeenschappen waar personeel, leerlingen en ouders samenkomen en contact hebben. De Wms sluit op deze vo-cultuur aan en ondersteunt de dialoog tussen deze groepen. Dat dreigt te verdwijnen door deze sluipende stelselwijziging.”

Ook interessant voor jou