Medezeggenschap en cao; functiegebouw

Simpelweg door ervaring raken medezeggenschappers vaak beter op de hoogte met de cao-bepalingen dan hun collega’s. Zo heeft de personeelsgeleding jaarlijks te maken met de vaststelling van het functiegebouw. Het personeel in de gmr en de mr heeft daarbij verschillende rollen die elkaar aanvullen.

Artikel 11.1 (gedeeltelijk)

 1. De functies worden in de navolgende functiecategorieën onderscheiden:
  a) directie;
  b) leraar;
  c) onderwijsondersteunend personeel;
  d) participatiebaan.
 2. De werkgever en de PGMR stellen jaarlijks het functiegebouw op bestuursniveau vast. Dit betreft het geheel aan functies naar soort en niveau.
 3. De werkgever en de PMR maken een afspraak over de invulling van het functiegebouw op schoolniveau. Het betreft het geheel van functies, naar soort, niveau en aantal.
 4. De werkgever en de PGMR maken een afspraak over het geheel van bovenschoolse functies naar soort, niveau en aantal.
 5. Alle functies worden beschreven en gewaardeerd met FUWA PO. De werkgever maakt gebruik van een door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs gecertificeerde adviseur.

Het functiegebouw onderscheidt directie, leraar, onderwijsondersteunend personeel en participatiebaan, zowel bovenschools als op de scholen. Er is een rangschikking naar soort en niveau: de inschaling.

Bij de invulling op school kunnen schoolleiding en pmr met het functieboek – als waaier van mogelijkheden – bepalen welke functies er op school worden ingezet en welk aantal nodig en bereikbaar is. De pmr heeft op dit onderdeel instemmingsbevoegdheid. En nu je als p(g)mr toch naar het formatieplan kijkt, let dan ook op het onderdeel Participatiebanen. Zijn die al gerealiseerd?

Functies in het functieboek zijn beschreven en gewaardeerd met het FUWA-PO-systeem. De pgmr ziet toe erop dat dit een zorgvuldig en objectief proces is. Voor nieuwe functies geldt een proefperiode van maximaal twee jaar.

Collega’s die het niet eens zijn met de beschrijving van hun functie of de waardering ervan, kunnen een beroep doen op een (interne) bezwarenprocedure. De pgmr heeft een rol gehad bij de inrichting daarvan. Zo is de medezeggenschap altijd betrokken.

Het is goed gebruik dat in de gesprekkencyclus ook de functiebeschrijving besproken wordt, dat is nog niet overal zo. Als de functiebeschrijving aan de orde komt in het licht van de meerjarenvisie van de school, kan dit een meerwaarde geven aan de persoonlijke ontwikkeling.

Voor de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteunend personeel en directie is een actualisering geweest (artikel 5.6). De pgmr moet hierover al een instemmingsaanvraag hebben gehad, maar door de coronacrisis is dat nog niet bij alle besturen gelukt. Hoelang het uitstel verder ook duurt, de collega’s met zo’n functie mogen daar geen nadeel van ondervinden. Als een oop’er of directiefunctie vanwege de actualisering in een hogere schaal valt, dan gaat dat in met terugwerkende kracht naar 1 augustus 2020.

Heb je als pmr-lid vragen hierover, informeer dan bij de pgmr-collega’s naar het besluit binnen je bestuur. Natuurlijk kunnen medezeggenschappers ook over dit onderwerp een beroep doen op ondersteuning van de mr-consulenten en rayonbestuurders bij de AOb.

Ook interessant voor jou