Medezeggenschap en cao: werkverdelingsplan

Het team en de personeelsgeleding van de mr hebben sinds het schooljaar 2019-2020 via het werkverdelingsplan (wvp) invloed op de werkzaamheden en de werkdruk in het primair onderwijs. Ieder heeft daarbij zijn eigen rol.

Het team moet de volgens de cao noodzakelijke informatie ontvangen en bespreekt de te verdelen werkzaamheden jaarlijks voor de zomervakantie. De teamleden, inclusief hun mr-vertegenwoordigers, maken afspraken over het komende schooljaar en ieders professionele ruimte. Als afsluiting doet de pmr een laatste controle. Waar het om draait, staat in artikel 2.2 van de cao primair onderwijs.

Lid 7. In het werkverdelingsplan worden ten minste geregeld:

  • De verdeling van de te geven lessen en groepen over de individuele teamleden;
  • De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
  • De tijd die leraren nodig hebben voor het voor- en nawerk van de lessen;
  • De tijd die onderwijsondersteunend personeel nodig heeft voor het werk binnen en buiten de klas;
  • Welke taken worden uitgevoerd en de tijd en verdeling daarvan binnen de gestelde kaders zoals bedoeld in lid 1;
  • De momenten waarop er op school door werknemers pauze wordt genoten;
  • De momenten waarop het team vindt dat werknemers aanwezig moeten zijn op school;
  • De besteding van de werkdrukmiddelen;
  • Indien van toepassing de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de kaders voor vervangingsbeleid bij de werkgever.

Dat is nogal een lijst. In de teambespreking over het wvp wordt de besteding van de werkdrukmiddelen weleens vergeten, merkt de AOb. Nu teams ervaring hebben, adviseer ik ook aandacht voor een evaluatie van de eerder gekozen bestemming: is de beoogde vermindering van werkdruk behaald? Logische vervolgvragen: willen we de bestemming herzien, is er extra geld beschikbaar?

Er mag meer in het plan staan dan wat de cao beschrijft. Voeg andere zaken van belang op jullie school toe op basis van de visie en het onderwijsconcept. De bekende lijst van overige taken, met toewijzing van uren, hoort ook bij het wvp. Dit alles geeft goed inzicht of er genoeg handen zijn om alles op te pakken. Ga niet ‘kaasschaven’ als de som niet uitkomt, maar kijk welke taken andere betrokkenen kunnen overnemen of wat er geschrapt moet.

De schoolleider maakt het concept-wvp naar aanleiding van het teamgesprek. Als het team akkoord is, gaat het document naar de mr. Daar heeft de personeelsgeleding instemmingsrecht. Belangrijk: instemmen met het wvp betekent ook akkoord gaan met diverse onderdelen uit artikel 12: werkreglement, werkoverleg, arbeids- en rusttijdenregeling, taakverdeling en taakbelasting. Behalve de inhoud checkt de pmr ook het draagvlak en de procedure: is alles van start tot vaststelling goed doorlopen? Logisch dat er vaak vragen zijn over het werkverdelingsplan. De mr-consulenten en de sectorconsulenten van de AOb geven er graag informatie over. Heeft je school begeleiding nodig? Bel dan naar het secretariaat van AOb Medezeggenschap voor een Adviestraject door één van onze trainers.

Werkverdelingsplan

Ook interessant voor jou