Medezeggenschap over SWV-bestuurder

Bij de benoeming van een nieuwe bestuurder voor een samenwerkingsverband is het vanaf nu verplicht om ook medezeggenschappers in de sollicitatiecommissie op te nemen.

Namens de ondersteuningsplanraad moeten een ouder of leerling én een lid van de personeelsgeleding zitting nemen in de commissie. Ook vanuit de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband moet een lid van de personeelsgeleding in de sollicitatiecommissie zitten. Voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs golden deze voorwaarden al. Nu is dat logischerwijs toegevoegd aan de wetgeving voor de aanstelling van een bestuurder bij een samenwerkingsverband.