Praktijkverhaal: Op Fons Vitae zijn zelfs meningsverschillen harmonieus

Het is volgens dagblad Het Parool de populairste school van Amsterdam. Vorig schooljaar meldden zich maar liefst 478 leerlingen aan, terwijl de school jaarlijks 168 plaatsen heeft voor nieuwe brugklassers. Zowel de rector als de medezeggenschapsraad denkt dat hun school die populariteit deels dankt aan het mooie gebouw: een monumentaal en geheel gerestaureerd voormalig klooster langs een brede gracht in het fraaie Amsterdam-Zuid. “Als je hier voor het eerst binnenkomt voelt dat goed”, omschrijft 6 vwo’er Juliaan Kramer-Coenen, die in de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad zit.

Constructief overleg

De mr draait goed, vinden de leden. Er is constructief overleg met de nieuwe schoolleiding, en dat leidt tot resultaten. Er is voldoende animo onder leerlingen, personeel en ouders om zitting te nemen in de mr, en de onderlinge verhoudingen zijn goed. Voor iedereen draait het om zo goed mogelijk onderwijs, maar er is ook oog voor de soms verschillende belangen. Zo kwam er een compromis uit de bus na het voorstel van de schoolleiding om voortaan vier keer per jaar een toetsweek in te stellen. Dat zou de stress voor de leerlingen te veel verhogen, vond de leerlinggeleding “zeker voor de onderbouw, waar ze nog veel vakken hebben.” De personeelsgeleding zag juist wel heil in dat plan. Juliaan: “Het is nu een pilot voor één jaar. Daarna gaan we het evalueren.”

De personeelsgeleding is ook tevreden over hun input bij aanpassingen in het taakbeleid. “Dat was niet meer actueel en kwam niet meer overeen met de werkelijke situatie. We zijn er als pmr in een aantal bijeenkomsten met de rector met de stofkam doorheen gegaan. Nu past het weer bij de competenties van het personeel en zijn we van 21 naar 20 lesuren per week gegaan. De opslagfactor geldt nu, naast de mentorlessen, ook voor de begeleidingslessen. Dat is een soort inloopspreekuur per vak.”

Korte lijntjes

Natuurlijk is het overleg soms wat gespannen, zegt voorzitter en docent geschiedenis Berend Steenhof. “Onze interpretaties verschillen soms. De berekeningen van mr en schoolleiding pakken nu en dan anders uit. Dan ga je dus in overleg: hoe komt dat? Het gaat erom dat iedereen het beste wil voor de school, dat voel ik hier wel.”
De school valt onder één bestuur met het St. Ignatius Lyceum en het St. Nicolaaslyceum, die in dezelfde buurt zitten. Voorzitter Steenhof is ook voorzitter van de gmr van de overkoepelende stichting vo Amsterdam Zuid. “Het is maar een kleine stichting, de lijntjes zijn kort.”

Over hoe je ‘het beste voor de school’ bereikt, bestaat natuurlijk af en toe een verschil van inzicht. “Onze schoolleider wil sommige zaken graag op stichtingsniveau regelen, die wij liever op schoolniveau afspreken, en vice versa.”

Lumpsum en functiemix

Het Fons Vitae staat goed bekend en heeft – tot nog toe – voor de meeste vakken weinig moeite om nieuwe docenten te vinden, zegt pmr-lid en docent natuurkunde Romy Dhillon. “Maar als je aantrekkelijk wilt blijven als werkgever, moet je het personeel wel carrièreperspectief kunnen bieden”, zeggen de pmr-leden in koor. We hebben een verschil van inzicht met onze schoolleider over de besteding van de lumpsum. Zij is van mening dat de betaalbaarheid van de school mogelijk onder druk komt als we niet aanstonds aan de huidige functiemixpercentages gaan sleutelen. Wij zijn vooralsnog niet overtuigd van die noodzaak en denken dat er ook gekeken kan worden naar het korten op andere bestedingen van de lumpsum binnen de school.”

De mr stemde niet in met het voorgelegde formatieplan 2021/2022. Het overleg blijft desondanks constructief, benadrukt pmr-lid en docent wiskunde Niels van Zwieten. “We zijn het erover eens dat we een verschil van inzicht hebben. Daarom zijn we bij de geschillencommissie terecht gekomen. Dat is de route die je dan uiteindelijk kan volgen.” De mr heeft een servicepakket van de AOb, waardoor er korting is bij professionele juridische ondersteuning.

Onderwerpen als het taakbeleid of de inzet van de NPO-middelen worden vooraf in aparte sessies besproken tussen pmr en schoolleiding. Juliaan en medeleerling Sara Erol: “Zo’n onderwerp gaat ons gevoelsmatig wat minder aan, we kunnen eigenlijk weinig toevoegen.” Vicevoorzitter Niels van Zwieten: ”Je wilt de mr interessant houden, ook voor nieuwe ouders en leerlingen. Dus daar moet je wel over nadenken.”

Continuïteit bewaken

De mr heeft ervoor gekozen om steeds voor een deel nieuwe leden te kiezen. “Zodat niet de hele mr in één keer nieuw is, maar je continuïteit van de beschikbare ervaring en kennis in de mr houdt. Dat vinden we belangrijk. Het duurt gewoon een tijdje voor je alles goed snapt en volwaardig mee kunt draaien in de medezeggenschap.” Op zo’n manier hebben leden de mogelijkheid uit te vinden welke functie ze op termijn meer of minder aanspreekt binnen de mr. “In ons statuut is namelijk wel opgenomen dat een lid een functie maximaal drie opvolgende termijnen mag vervullen.” Als gevolg daarvan zal iemand het voorzitterschap op termijn moeten overnemen, bij voorkeur een lid met ervaring: “Het is prettig om even warm te kunnen draaien”, aldus Niels en Berend.

Hoe is het contact met de achterban geregeld? Dat functioneert goed, vinden alle mr-leden. Sara is ook voorzitter van de leerlingenraad, dus zij hoort snel wat er leeft in de aula en op het plein. “De leerlingenraad heeft ook een app, dus als ik iets vraag heb ik zo tien reacties binnen.” De personeelsgeleding krijgt veel input via de wandelgangen: “In de personeelskamer spreekt iedereen ons makkelijk aan.” Daarnaast schrijft voorzitter Steenhof regelmatig een stukje over mr-zaken voor Infons, de wekelijkse digitale nieuwsbrief voor het personeel.

Uitleg van controller

Dat de drie scholen samen in één stichting zitten, heeft zeker voordelen, vinden Sara en Juliaan. “De leerlinggeledingen van de drie mr’s krijgen bijvoorbeeld gezamenlijke toelichting over de financiën. De controller legt van alles uit, er zit iemand van het college van bestuur bij, zodat wij meer inzicht krijgen in wat er binnenkomt en wat dat betekent voor de school.”

Wat staat er op de planning de komende tijd? Niels van Zwieten: “Het professioneel statuut. Daar moet je natuurlijk mee aan de slag, wettelijk gezien. We denken ook dat het zin heeft. Natuurlijk is het belangrijk dat je als docententeam je professionele ruimte vastlegt. Dat is ook belangrijk voor het werkplezier. Maar ook dat onderwerp gaan we op eerst op projectbasis bespreken, met een hopelijk grote afvaardiging collega’s, de personeelsgeleding en de schoolleiding.”

Tips:

  • Bespreek zaken die vooral één geleding aangaan, eerst met schoolleiding en deelgeleding apart. Anders wordt het voor de rest van de mr oninteressant.
  • Neem de tijd. Zorg dat je sommige onderwerpen eerst onderling kunt bespreken in de mr. Inventariseer de feedback en regel pas in een volgende vergadering instemming of het advies.
  • Beheers je jaaragenda. De schoolleiding heeft soms de neiging zaken tot net voor de zomervakantie uit te stellen. Als je als mr ‘in control’ wilt zijn, moet je eerst kunnen evalueren voordat er alweer plannen voor het nieuwe jaar op tafel liggen.

Ook interessant voor jou