Begroting

In de begroting staan de verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaald kalenderjaar. De mr heeft adviesrecht op de begroting. Deze moet dus tijdig bij de mr zijn. De begroting moet op 1 januari bij het Ministerie van Onderwijs zijn. Op 4 februari 2019 stuurde minister Slob een brief naar de Tweede Kamer over de introductie van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor de MR in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (funderend onderwijs).