Faciliteiten

Ieder medezeggenschapsorgaan heeft middelen nodig om zijn werk goed te kunnen doen. Vooral geld en tijd zijn essentieel. Maar een raad heeft ook behoefte aan vergaderfaciliteiten (ruimte, pinrmogelijkheden, post, koffie en thee,....), scholing of extern advies. In de cao’s voor primair en voortgezet onderwijs staan regels over een minimumbudget voor het MR-werk.