Tik op grijpgrage fusievingers

En weer dreigde een buurtschool te verdwijnen, ten oosten van Deventer. In 2012 werd het 100-jarig bestaan nog gevierd, maar volgens de onderwijskoepel OPOD moest de Looschool dicht: te klein, te duur.

Dat voornemen pakte het bestuur grondig aan: ouderavond, fusie-effectrapportage, persbericht en kordate teksten in de plaatselijke krant De Stentor. De onvermijdelijkheid van opgaan in de school in de kern Bathmen spatte er vanaf. Dat de medezeggenschapsraad nog lang niet zo ver was, vond het bestuur vooral hinderlijk voor de voortgang.

Met zijn gedrag laat het schoolbestuur zien dat het de rol van medezeggenschap niet begrijpt, oordeelt de landelijke commissie voor geschillen WMS, waar de zaak terechtkwam toen de mr niet instemde. Dat wil zeggen: de stemmen staakten, want de personeelsleden wilden niet tegen het bestuur in gaan. En bij stakende stemmen volgt er volgens het reglement geen instemming. De LCG WMS zag een reeks gebreken in de besluitvorming. Informeren en consulteren is achterwege gebleven, de fusie-effectrapportage onderzoekt geen alternatieven maar is slechts een pleidooi voor het voorstel, vragen van de mr bleven onbeantwoord en een door de medezeggenschap aangedragen alternatief bleef onbesproken. De verdediging van het bestuur met financiële argumenten en eigen pessimistische leerlingprognoses snijdt geen hout, maar alleen al wegens het ontbreken van open en reëel overleg moet het fusiebesluit van tafel. Het schoolbestuur heeft inmiddels besloten niet in hoger beroep te gaan. De mr zet nu alles op alles om het leerlingaantal weer te laten groeien.
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 107558, 1 mei 2017