Valt promotie tot teamleider onder ons adviesrecht?

Een van de collega’s op onze scholengemeenschap heeft een taak als kwartiermaker, ter voorbereiding van een nieuwe werkwijze van onze teams. Nu wil de bestuurder deze kwartiermaker benoemen tot teamleider. Valt dit onder een positie binnen de schoolleiding zodat de medezeggenschapsraad adviesrecht heeft?

Dat hangt ervan af. Stel dat deze teamleidersfunctie een wijziging van de samenstelling van de formatie betekent, dan geldt voor de personeelsgeleding een instemmingsrecht op die cijfermatige wijziging, dus niet op de benoeming van de persoon. Wellicht heeft u dat al achter de rug, aangezien de kwartiermaker aan de slag is gegaan.

De Wet medezeggenschap op scholen geeft de (g)mr adviesrecht over een te nemen besluit over aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Daarbij staat omschreven wie er onder de schoolleiding vallen: de directeur, de leden van de centrale directie, de conrectoren of adjunct-directeuren (artikel 1 onderdeel h Wms). Het moet gaan om de concrete benoeming van een bepaalde kandidaat in de functie van schoolleider. Het is daarbij niet van belang dat die kandidaat al in een andere functie werkzaam is bij het bevoegd gezag.

Of een teamleider als lid van de directie te zien valt, hangt af van de feitelijke situatie en de functie-eisen. Die hebben voorrang op de schooleigen benaming van de baan. Dus als de school besluit om een conrector voortaan teamleider te noemen terwijl de taken gelijk blijven, geldt nog steeds het instemmingsrecht. De Wms mikt erop dat de medezeggenschap adviesrecht heeft over de aanstelling en ontslag van de hoogste leidinggevende en diens vervanger. Dat kunnen in grotere organisaties meerdere personen zijn. Uit het managementstatuut of een andere taakomschrijving van de directie moet een en ander af te leiden zijn. U mag in deze context het begrip school breder definiëren dan het brinnummer. Een locatieleider of vestigingsdirecteur heeft ook de dagelijkse leiding, zeker als er een eigen naam op de gevel van het gebouw staat.

Doorgaans zijn er in het voortgezet onderwijs meerdere teamleiders of afdelingsleiders en dan ligt het niet voor de hand om al die collega’s te zien als de hoogste leiding. Zij vallen vaak onder het middenmanagement waarbij geen wettelijk verplicht adviesrecht geldt. Kijk echter wel even in uw medezeggenschapsreglement, want het is mogelijk dat daar een bovenwettelijk adviesrecht is opgenomen voor deze functies. En als u toch in gesprek bent met de kwartiermaker, kunt u zo’n adviesrecht ook aandragen als onderdeel van de komende veranderingen.