Vast budget, dat is pas een risico

Geld voor MR scholing
Geld voor MR scholing

Kosten voor de medezeggenschapsraad komen voor rekening van het bevoegd gezag, als de mr er vooraf maar melding van maakt. Het is ook mogelijk zonder die meldplicht te werken, met een vast budget. Linke soep, waarschuwt de AOb.

Medezeggenschap kost de school hoe dan ook geld, gerekend in uren die de mr-leden maken. Daarnaast zijn er uitgaven voor scholing, soms is inhuur van externe deskundigen nodig en bij meningsverschillen kan juridische bijstand noodzakelijk zijn. Net als bij ondernemingsraden in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties heeft de mr recht op gelijk speelveld ten opzichte van de overlegpartner. Artikel artikel 28 lid 2 van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt daarom dat alle redelijkerwijs noodzakelijke scholing, inhuur van externe deskundigen en juridische bijstand betaald moeten worden door het bevoegd gezag. Enige voorwaarde is dat de mr vooraf laat weten welke kosten voorzien zijn met een offerte of begroting. Een activiteitenplan biedt jaarlijks inzicht in de voornemens van de mr. Op die basis is het volgens de wet ook mogelijk een mr-jaarbudget af te spreken. Dat is prettig voor het schoolbestuur, want daarmee zit er een maximum aan de medezeggenschapskosten. Het lijkt ook prettig voor de mr, want die hoeft slechts eenmaal per jaar over het eigen budget te spreken. Maar daar zit ook de valkuil, waarschuwt AOb-adviseur medezeggenschap Marcel Koning: “De mr lijkt meer vrijheid te krijgen, maar het gaat nog steeds alleen om redelijkerwijs noodzakelijke kosten die achteraf verantwoord moeten worden. Verder laat de noodzaak om externe deskundigen of een advocaat in te huren zich niet altijd goed voorspellen. Reorganisaties, fusieplannen of een voorgenomen sluiting van de school, komen voor veel mr’s onverwacht. Als er op zo’n moment al een budgetafspraak is gemaakt, dan is het bevoegd gezag niet verplicht om de extra uitgaven te vergoeden. En dan heeft de mr dus niet de ruimte om expertise in te huren in een situatie waarbij deskundigheid juist hard nodig is. De kwaliteit van de medezeggenschap komt dan in gevaar, en daarmee ook de kwaliteit van de school.”

Net als de meeste experts adviseert de AOb daarom altijd te werken met de standaardregel: de mr meldt vooraf welke kosten eraan komen, het bevoegd gezag betaalt. Binnen die afspraak is het uiteraard wel mogelijk om in de schoolbegroting te noteren wat de verwachte kosten van medezeggenschap zullen zijn, waarbij de gmr adviesrecht heeft. Zo’n advies betekent echter niet dat daarmee de mr-kosten vastliggen. Net zoals bij personeelskosten en huisvesting kan de werkelijkheid afwijken van de voorspellingen.

Verschenen in infomr 2/2018