Advies en begeleiding

  • Deskundig advies
  • Krachtige begeleiding van het proces
  • Samen werken aan goede verhoudingen

Advies aanvragen
advies en begeleiding

Intensieve begeleiding

Een stap verder dan maatwerk is onze intensieve begeleiding van moeilijke processen waarin mr of or terecht kunnen komen. Ook kan een raad de hulp inroepen van een professionele mediator om een conflict op te lossen.

Advies en begeleiding

Een trainer van AOb Medezeggenschap loopt een tijd mee met mr of or om inzicht te krijgen in de specifieke problematiek waarmee ze te maken heeft. En in de behoefte aan begeleiding daarin. De AOb heeft voor nagenoeg alle vraagstukken op onderwijsgebied – bijvoorbeeld lumpsum, financiën fusie en krimp of nieuwbouw van de school – een specialist in huis. Voor een vast uurtarief (€ 149,- per uur ex BTW)komt deze naar jouw school.

Professioneel Statuut

Wat heb jij nodig om je beroep goed te kunnen uitoefenen? De zeggenschap van leraren wordt vastgelegd in het professioneel statuut, dat vanaf volgend schooljaar op elke school verplicht is. Als leraar krijg je zeggenschap op vakinhoudelijk, vakdidactisch, pedagogisch gebied en toetsing. Om het gesprek met de schoolleiding hierover goed te kunnen voeren, heeft de AOb samen met FvOV en CNV Onderwijs een handreiking opgesteld. Die kun je hier downloaden.

De Medezeggenschapsraad heeft bij het opstellen van het professioneel statuut geen formele rol, maar zou wel als aanjager kunnen fungeren. De MR kan met het bestuur in gesprek gaan over het proces. Als er (nog) geen stappen zijn gezet, is het belangrijk om eerst te peilen wat de wensen, behoeften of ideeën van leraren zijn. Dit zou de MR ook kunnen oppakken.

Wat kan de AOb voor jou betekenen?

De AOb kan leraren helpen bij het opstellen van een professioneel statuut. Onze trainers kunnen bijvoorbeeld ondersteunen met:

– Intake met een afvaardiging van leraren en directie. Vaststellen van de uitgangspunten en het besluitvormingsproces
– Begeleiding van gesprekken tussen leraren: wat zijn de behoeften van het team en sluiten deze aan bij de uitgangspunten
– Begeleiding van gesprekken tussen leraren en directie: welke behoeften van de leraren gaan we vastleggen in afspraken
– Het vastleggen van de afspraken in een statuut.

Ieder traject wordt aangepast aan de wensen van de school.

Tarieven
€ 149,- ex BTW per uur bij 1 trainer
€ 269,- ex BTW per uur bij 2 trainers*
Voorbereiding € 149,- ex BTW per uur
Reiskosten € 0,40 per km

*Bij groepen groter dan twintig personen is een tweede trainer aanwezig

Mediation

Meningsverschillen en grote conflicten kunnen soms pas worden opgelost met tussenkomst van een onafhankelijke derde persoon. Deze mediator brengt het gesprek tussen betrokken partijen weer op gang. Waarna gezamenlijk een passende oplossing wordt gezocht.
Voorwaarde voor de inzet van een AOb-mediator is wel dat alle betrokkenen vrijwillig instemmen met bemiddeling. Onze bemiddelaars willen van tevoren zo min mogelijk informatie over het conflict en zo weinig mogelijk contact met de betrokken partijen. Dit om voor iedereen de neutraliteit te waarborgen. De kosten voor mediation bedragen 150 euro per uur ex BTW.

casus begeleiding

Begeleiding

Het bestuur van een scholengemeenschap wil gaan samenwerken met een andere grote instelling. De mr zit met een boel vragen. Wat houdt die ‘samenwerking’ precies in? Is het alleen een papieren samenwerking, of worden er opleidingen uitgeruild en docenten over en weer ingezet? In dat laatste geval is de samenwerking meer een aanloop tot een fusie. Waarbij de mr dan, door nu akkoord te gaan met samenwerking, over een tijdje voor een voldongen feit wordt geplaatst en wel móet instemmen met een fusie.

Een trainer van AOb-medezeggenschap kan in dit geval het proces begeleiden. De trainer velt geen inhoudelijk oordeel over de kwestie – in dit geval: de wenselijkheid van de samenwerking. De trainer inventariseert welke stappen er zijn gezet en welke stappen er nog kunnen worden genomen. De trainer weet ook hoe andere raden – en besturen – het in soortgelijke gevallen hebben aangepakt, en wat de valkuilen van het proces zijn. De trainer helpt zo de raad om tot een gedegen oordeel te komen.

De AOb adviseert om tijdig hulp in te roepen voor begeleiding. De praktijk wijst uit dat de mr soms pas begeleiding vraagt als het reorganisatieplan of de fusie-effect-rapportage al is opgesteld. Het beslissingsproces wordt dan niet samen doorlopen en het wordt bovendien moeilijk om het plan eventueel bij te stellen.

casus advies

Advies

Casus taakbeleid

Een mr uit het vo zoekt contact: volgens het bestuur moet er nieuw taakbeleid worden opgesteld, waardoor er bezuinigd kan worden op de personeelskosten. De klok van de financiële gezondheid van de school staat op twee voor twaalf, volgens het bestuur. De MR ziet dit niet direct terug in de cijfers: het zou ook best pas elf uur kunnen zijn.

De trainer van AOb-medezeggenschap die specialist is op het gebied van taakbeleid en financiën, voorziet de raad in dit geval van deskundig advies. Bij kleinere vragen gebeurt dit per telefoon of per mail, maar in dit geval komt de adviseur langs op school.
Verder kan de adviseur bijvoorbeeld ook de werkgroep gaan begeleiden die is belast met het opstellen van het taakbeleid. Of een maatwerktraining geven in taakbeleid of bijvoorbeeld in het lezen van een begroting.

Casus reorganisatie

Een mr uit het vo zoekt contact over een reorganisatieplan. De mr gaat niet akkoord met de inhoud van de voorgenomen reorganisatie. Zij hebben vragen over de inhoudelijke opstelling, maar willen vooral de relatie met het bevoegd gezag niet onder druk zetten.

De mr geeft de stukken aan de adviseur van de AOb. Deze geeft aan wat er aan de stukken zou kunnen veranderen opdat de mr wel akkoord kan gaan. Voor het eerstvolgend overleg tussen de mr en bevoegd gezag krijgt de voorzitter communicatie-advies over de juiste toon en de juiste woorden. Daarnaast wordt de voorzitter geadviseerd om de pmr toestemming te vragen voor informeel overleg  met het CvB. Dit om de achtergronden te bespreken.

Het doel van de mr was om in goede samenwerking tot een reorganisatie te komen die voor de school goed is. Met een klein aantal adviesuren heeft de AOb zowel inhoudelijk en communicatief kunnen ondersteunen. Het reorganisatietraject is succesvol en naar tevredenheid afgerond.

 

Stel hier je vraag

Wil je meer informatie? Of heb je een specifieke vraag over een cursus? Stel hier je vraag, wij geven zo snel mogelijk antwoord. Binnen 1 werkdag ontvang je bericht.

Mail ons
image description

Ook interessant voor jou

image description
Maatwerk voor jouw mr
image description
image description
image description
Blijf hier op de hoogte van medezeggenschap in jouw sector Inschrijven nieuwsbrief