Advies en begeleiding

  • Deskundig advies
  • Krachtige begeleiding van het proces
  • Samen werken aan goede verhoudingen

Advies aanvragen
advies en begeleiding

Intensieve begeleiding

Een stap verder dan maatwerk is onze intensieve begeleiding van moeilijke processen waarin mr of or terecht kunnen komen. Ook kan een raad de hulp inroepen van een professionele mediator om een conflict op te lossen.

Advies en begeleiding

Een trainer van AOb Medezeggenschap verdiept zich in jouw (g)mr of or om zo inzicht te krijgen in de specifieke problematiek. En in de behoefte aan begeleiding daarin. De AOb heeft voor nagenoeg alle vraagstukken op onderwijsgebied – bijvoorbeeld financiën, fusie, krimp, voor alle onderwerpen zie maatwerk – een specialist in huis. Voor een vast uurtarief (€ 165,- per uur ex BTW)komt deze naar jouw school.

Tarieven
€ 165,- ex BTW per uur bij 1 trainer

*Bij groepen groter dan twintig personen is een tweede trainer aanwezig

Mediation

Meningsverschillen en grote conflicten kunnen soms pas worden opgelost met tussenkomst van een onafhankelijke derde persoon. Deze mediator brengt het gesprek tussen betrokken partijen weer op gang. Waarna gezamenlijk een passende oplossing wordt gezocht.
Voorwaarde voor de inzet van een AOb-mediator is wel dat alle betrokkenen vrijwillig instemmen met bemiddeling. Onze bemiddelaars willen van tevoren zo min mogelijk informatie over het conflict en zo weinig mogelijk contact met de betrokken partijen. Dit om voor iedereen de neutraliteit te waarborgen. De kosten voor mediation bedragen 165 euro per uur ex BTW.

Aanvragen advies

Wanneer de mr een moeilijk proces ingaat, kan de raad een trainer van AOb scholing inzetten voor advies en begeleiding. Voor een vast uurtarief komt de trainer naar jouw school. Vul het formulier hieronder in voor het aanvragen van advies voor jouw mr.

casus begeleiding

Voorbeeld 1: Taakbeleid VO

Het taakbeleid van een middelbare school is sterk verouderd en de schoolleiding is bezig met een nieuwe versie. De AOb-adviseur spreekt met de MR een ondersteuningstraject van bijvoorbeeld 10 uur af voor de begeleiding van het proces naar een nieuw taakbeleid. Het traject bestaat uit o.a. een intakegesprek met een afvaardiging van de (P)MR en daarna een bijeenkomst met de (P)MR. Daar bespreken en evalueren we samen het oude taakbeleid. Ook leggen we dit naast de CAO-kaders en de actuele situatie op de werkvloer. De adviseur geeft gevraagd en ongevraagd advies over de aandachtspunten en de inhoud van het nieuwe taakbeleid.

Voorbeeld 2: Fusie

De MR van school A heeft meegekregen dat er op termijn een mogelijke fusie gaat plaats vinden. De AOb-adviseur wordt gevraagd om de MR te adviseren in het fusietraject.

De adviseur maakt met de MR afspraken over hoe de ondersteuning plaatsvindt. Meestal is dit een combinatie van bijeenkomsten met de MR op locatie en tussentijds contact via mail en telefoon. In een eerste inventariserend overleg komt de fusiesituatie aan bod; welke zaken zijn van belang, wat is het tijdspad en welke rol heeft de MR. Vooraf worden afspraken gemaakt over de tijdsinvestering en de kosten.

Voorbeeld 3: Werkverdelingsplan PO

In de CAO PO is geregeld dat de PMR instemmingsrecht heeft op het werkverdelingsplan. Een MR heeft niet altijd helder welke rol zij nu precies in het werkverdelingsproces vervult. Ook zijn er vaak vragen in he team over werktijden, werkdagen en voor- en nawerk. De AOb-adviseur kan hierin informerend en ondersteunend zijn.
Vaak adviseert deze om een bijeenkomst op locatie te plannen waarbij ook het team en de directie aanwezig is. De adviseur geeft hierin eenduidige en heldere uitleg over alle facetten van het werkverdelingsplan, zodat iedereen aan het begin van het proces dezelfde basisinformatie heeft.
Verdere ondersteuning in evaluatie en het opstellen van het werkverdelingsplan behoort tot de mogelijkheden. Vooraf worden afspraken gemaakt over de tijdsinvestering en de kosten.

Voorbeeld 4: IKC (Integraal kind Centrum)

In het basisonderwijs is steeds vakere sprake van het vormen van een Integraal Kind Centrum (IKC). Dit is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.
De MR heeft hierin een formele bevoegdheid, maar vaak te weinig kennis over wat hierbij allemaal komt kijken.
De begeleiding door een AOb-adviseur start met een cursusbijeenkomst op locatie waarin de bevoegdheid van de MR, wetgeving, maar ook de inhoudelijke kant van een IKC worden besproken.
De mogelijkheid tot verdere ondersteuning wordt daarna met de MR besproken.

Voorbeeld 5: Begroting

Een GMR heeft adviesrecht op de hoofdlijnen van het financieel beleid en kan dus
invloed uitoefenen op hoe het geld over de scholen wordt verdeeld en waarin wordt geïnvesteerd.
Een AOb adviseur begeleidt en ondersteunt de GMR bij de begrotingsbesprekingen. Zodat de GMR later de ruimte kan pakken om gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Aan de orde komen de financiële jaarcyclus, ins and outs van een begroting en handige tools en handvatten. De mogelijkheid bestaat om de GMR ook meerdere schooljaren hierin te ondersteunen.
Doorgaans start het traject met een eerste training Financiën en worden er daarna vervolgafspraken gemaakt over de de begeleiding.

Voorbeeld 6: Relatie MR en overlegpartner

Het kan gebeuren dat de samenwerking tussen de MR en haar overlegpartner niet goed verloopt. De AOb adviseur kan dan op verzoek van de MR langs komen om samen met de MR vast te stellen wat er niet naar wens verloopt en wat de MR hier zelf aan zou kunnen veranderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van meer structuur, het formuleren van heldere werkafspraken. Maar ook aan begeleiding van de gesprekken met de overlegpartner. Ook communicatietrainingen zijn mogelijk.

casus advies

Advies

Casus taakbeleid

Een mr uit het vo zoekt contact: volgens het bestuur moet er nieuw taakbeleid worden opgesteld, waardoor er bezuinigd kan worden op de personeelskosten. De klok van de financiële gezondheid van de school staat op twee voor twaalf, volgens het bestuur. De mr ziet dit niet direct terug in de cijfers.

De trainer van AOb-medezeggenschap (specialist is op het gebied van taakbeleid en financiën) geeft de raad advies. Hij/zij start met een maatwerk training over taakbeleid en het lezen van een begroting. Als iedereen voldoende basiskennis bezit begeleidt de trainer de werkgroep die het taakbeleid opstelt.

Casus reorganisatie

Een mr uit het vo zoekt contact over een reorganisatieplan. De mr gaat niet akkoord met de inhoud van de voorgenomen reorganisatie. Zij hebben vragen over de inhoudelijke opstelling, maar willen vooral de relatie met het bevoegd gezag niet onder druk zetten.

De mr geeft de stukken aan de adviseur van de AOb. Deze geeft aan wat er aan de stukken zou kunnen veranderen opdat de mr wel akkoord kan gaan. Voor het eerstvolgend overleg tussen de mr en bevoegd gezag krijgt de voorzitter communicatie-advies over de juiste toon en de juiste woorden. Daarnaast wordt de voorzitter geadviseerd om de mr toestemming te vragen voor informeel overleg met het CvB. Dit om de achtergronden te bespreken.

Het doel van de mr was om in goede samenwerking tot een reorganisatie te komen die voor de school goed is. Met een klein aantal adviesuren heeft de AOb zowel inhoudelijk als communicatief kunnen ondersteunen. Het reorganisatietraject is succesvol en naar tevredenheid afgerond.

Begeleiding

Het bestuur van een scholengemeenschap wil gaan samenwerken met een andere grote instelling. De mr zit met vragen. Wat houdt die ‘samenwerking’ precies in? Is het een papieren samenwerking, of worden er opleidingen uitgeruild en docenten over en weer ingezet? In dat laatste geval is de samenwerking meer een aanloop tot een fusie. Waarbij de mr dan, door nu akkoord te gaan met samenwerking, over een tijdje voor een voldongen feit wordt geplaatst en wel móet instemmen met een fusie.

Een trainer van AOb-medezeggenschap kan in dit geval het proces begeleiden. Hij of zij velt geen inhoudelijk oordeel over de kwestie – in dit geval: de wenselijkheid van de samenwerking. De trainer inventariseert welke stappen er zijn gezet en welke stappen er nog kunnen worden genomen. De trainer weet ook hoe andere raden – en besturen – het in soortgelijke gevallen hebben aangepakt, en wat de valkuilen van het proces zijn. De trainer helpt zo de raad om zelf tot een gedegen oordeel te komen.

De AOb adviseert om tijdig hulp in te roepen voor begeleiding. De praktijk wijst uit dat de mr soms pas begeleiding vraagt als het reorganisatieplan of de fusie-effect-rapportage al is opgesteld. Bestuur en mr doorlopen het proces dan niet samen, waardoor het lastiger is het plan eventueel bij te stellen. Het beslissingsproces wordt dan niet samen doorlopen en het wordt bovendien moeilijk om het plan eventueel bij te stellen.

 

 

 

Je komt als raadslid van een (g)mr, opr of dr meer dan eens op vreemd terrein

Dan reikt je kennis misschien niet ver genoeg. Met een servicepakket kun je terugvallen op de kennis van onze specialisten: je kunt je vragen en problemen voorleggen aan de helpdesk medezeggenschap van de AOb. Onbeperkt. Vijf dagen per week. En aanvullend voorziet het pakket in vier uur advies van een trainer of adviseur.

Vraag onze helpdesk Bekijk cursussen
image description