Wie gaat over onze ouderbijdrage?

Onze ouderraad draagt zorg voor diverse activiteiten, bekostigd uit een vrijwillige bijdrage. Hebben de medezeggenschapsraad en de directie ook iets te zeggen over ons geld?

Antwoord

Als het bestuur de ouderbijdrage int, heeft de oudergeleding van de mr instemmingsrecht. In zo’n geval is de ‘ouderraad’ gelijk aan de oudergeleding. Maar er kunnen meer bronnen van inkomsten zijn, zoals sponsoring of activiteiten die geld opleveren. In dat geval gaat het instemmingsrecht naar de volledig mr.
Het is ook mogelijk dat een ouderraad los van de medezeggenschap werkt en zelf het geld int. Dat geeft u meer ruimte, maar niet volledige vrijheid: u moet verantwoording afleggen aan het bestuur en aan de ouders, uw achterban. Het is aan te raden om zo’n ouderraad in te richten als vereniging of stichting, zodat het ingezamelde geld niet in een schoenendoos ligt of op een privé-bankrekening staat.
Los van de geldkwesties kan het schoolbestuur beleid vaststellen voor ondersteunende werkzaamheden door ouders, met instemming van de voltallige mr.

Artikel wetgeving ouderbijdrage

school mag kind niet uitsluiten om ouderbijdrage

Ook interessant voor jou